High school musical

Temat: Zmiana nazwy stanowiska pracy. Jak to zrobić???
Pracodawca ma możliwość użycia jednej z dwóch procedur zmieniany warunków pracy i płacy tj. porozumienie stron zmieniające umowę o pracę, lub zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 k.p.). Porozumienie zmieniające wymaga zgody pracownika jak i pracodawcy na wprowadzenie jakichkolwiek zmian w umowie. Gdyby jednak nie doszło miedzy stronami do modyfikacji warunków umowy, to w kompetencji pracodawcy jest wręczenie pracownikowi tzw. wypowiedzenia zmieniającego. Wypowiedzenie zmieniające jest to jednostronna czynność prawna pracodawcy, zmierzająca do zastąpienia z upływem okresu wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy innymi. W wypadku odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków może nastąpić wygaśnięcie stosunku pracy. Skoro pracownik zgadza się na nowe warunki najlepiej sporządzić porozumienie zmieniające. Jednocześnie należy pamiętać,że ta czynność wymaga wykazania dokładnej daty, od kiedy obowiązywać mają nowe warunki umowy. W porozumieniu musisz również wpisać,że obowiązuje nowe wynagrodzenie tj. 1317 zł brutto. Poszukaj w necie wzorów porozumienia W świadectwie pracy-jesli pracownik kiedyś zakończy stosunek pracy wykazujesz wszystkie okresy i zajmowane stanowiska czyli najpierw...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2923Temat: Zmiana warunkow Umowy na czas nieokr.: stanowiska i płacy
Proszę o informację. Pracodawca chce zmienić od nowego miesiąca pracownikowi warunki umowy o pracę na czas nieokreślony, chodzi o uposażenie i zmianę stanowiska. Wiem, że można to zrobić Aneksem do umowy o pracę gdzie można uwględnić te wszystkie dane, ale Pracodawca nie chce robić tego aneksem ale prosi o wystawienie nowej Umowy o pracę, też na czas nieokreślony. Stąd moje pytanie jak to wygląda od strony kadrowej, czy trzeba wypowiedzieć tą starą umowę o pracę? Jeśli tak to w jaki sposób i jak to ma wyglądać? A co z wypowiedzeniem? (zaznaczam, że pracownik i pracodawca wyrażają zgode na takie zmiany). A może są jakieś wzory umów itp. do takich zmian?
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2985


Temat: Rozwiaz.umowy o prace przez pracownika
Rozwiaz.umowy o prace przez pracownika   Witajcie. Prosze pilnie o pomoc! Chcę się zwolnić w pracy. Jestem zatrudniony na czas NIEOKREŚLONY, umowa o pracę. Pracuję 2,5 roku, jestem od 2 lat na stan. kierownika działu,odpowiadam materialnie za towar,ale nie jest to zapisane w umowie(odpowiedzialnosc) w zwiazku z tym wiem ze musze zachowac tylko 1 miesiac wypowiedzenia(a nie 3). Ale pyt. dotyczy tego jak mam napisac rozwiazanie umowy: z wypowiedzeniem(?) czy za porozumieniem stron.... jak sie to pisze.... Jeszcze jedno... chcę zakonczyć pracę(definitywnie) np. 2 lub 3 stycznia 2008, kiedy musze złożyc wniosek o rozwiazanie umowy do pracodawcy (czy w słowie miesiac chodzi o 30 dni czy 31 - jak to policzyc?) Znalazłem taki wzór, który rozpoczyna się: "Niniejszym chciałbym rozwiązać z dniem .............................. r. (data rozwiązania umowy) - czy chodzi tu o date np 03.12.2007 + 1 miesiac? Czy ma byc tu wpisana data własnie po tym miesiacu wypowiedzenia - czyli 3 .01.2008????? NIGDY CZEGOŚ TAKIEGO...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=18876


Temat: Rozwiaz.umowy o prace przez pracownika
Tak wygląda ten wzór który mam..... "ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM Niniejszym chciałbym rozwiązać z dniem ..... r. (data rozwiązania umowy) z zachowaniem ......... okresu wypowiedzenia, bądź na mocy porozumienia stron, umowę o pracę zawartą w dniu ........... r. (data zawarcia umowy) w ........... (miejsce zawarcia umowy), pomiędzy: PRACODAWCĄ: ............ (pełna nazwa i adres pracodawcy) ............. reprezentowaną przez: ..........(imię i nazwisko pracodawcy) a PRACOWNIKIEM: ........... (imię i nazwisko pracownika), zam. w .............. (adres zamieszkania pracownika). Pragnę dodatkowo podziękować za bogate doświadczenie, jakie zdobyłem (łam), pracując w Państwa firmie." .....tu nastepuja podpisy Czy...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=18876


Temat: Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
  Witam Mam jeszcze taki dylemat jak na piśmie poprosić o skrócenie wypowiedzenia tak aby nie stracić odprawki ani zapłaty za miesiąc luty . Może macie jakieś wzory takiego dokumentu Jeśli jeszcze może cie to odpowiecie mi na pytanie czy należy mi 3 miesięczna odprawa ? Cytat: Witam Dostałem rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przez pracodawcę za wypowiedzeniem . Przyczyna wypowiedzenia ‟redukcja etatów” , umowa :”na czas nie określony” mam kilka pytań: 1)czy należy mi się ‟odprawka” (zakład powyżej 20 osób ‟około4 00 pracowników” ) jeśli tak to jakiej wysokości jeśli starz pracy ... sam pracodawca i te samo stanowisko ( 200-2001 pierwsze zwolnieni z powodu nie przedłużenia umowy) Pozdrowienia od przyszłego bezrobotnego :) PS: wypowiedzenie mam do końca lutego
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=37460


Temat: roczne zeznanie podatkowe
  Cytat: Napisał Krzysztof S. Zeznanie musi Pani złożyć. Czas do końca kwietnia 2008 r. - PIT-37, można go znaleźć w bazie naszych wzorów dokumentów (wraz z objaśnieniami ;) ). Wątpliwości budzi u mnie jednak PIT-8B - obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów nie zawiera takiego formularza. Może ktoś z forumowiczów chciałby się wypowiedzieć w tej kwestii? Oj Krzysiek, małe zaćmienie?:) Druk PIT 11/8B - PIT-11 dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, a PIT-8B dla pracowników zatrudnionych na umowę cywilnoprawną (zlecenie i dzieło) - a druk jest taki sam:)
Źródło: klub.egospodarka.pl/showthread.php?t=226


Temat: akta osbowe
Informacje te powinny być sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla pracownika. Na informacji znajdującej się w teczce akt osobowych winien być obowiązkowo podpis pracownika, potwierdzający fakt zapoznania się tegoż pracownika z treścią ww. informacji. W zasadzie to odpowiedź padła sama. Pracownik nie dowie się o warunkach zatrudnienia jak nie otrzyma je na piśmie. Dodatkowo patrz art. 29 § 3 k.p. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o: 1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, 3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, 4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, 5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Dodatkowo przepisy szczegółowe stosowane odpowiednio: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. (Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996 r.) § 2. 1. Pracodawca sporządza umowę o pracę co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się pracownikowi, a drugi włącza do jego akt osobowych. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pisemnego potwierdzenia przez pracodawcę rodzaju umowy o pracę zawartej z pracownikiem i warunków tej umowy. Potwierdzenie to doręcza się pracownikowi za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 3. Pomocniczy wzór umowy o pracę stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Natomiast oświadczenie sporządzone przez pracownika winno znaleźć się w ... zawarte w tym oświadczeniu. Uważam, że kopii takiego oświadczenia nie musisz przekazać pracownikowi, gdyż to on sam je składa i zna jego treść - chyba, że zarządza jego kopii (np. chce...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1570


Temat: Zmiana wynagrodzenia nauczycielki będącej w ciąży
pracy i płacy) ale jak to się ma do nauczycieli, których zarobki (etat) zależy od ilości godzin w szkole w danym roku? Z płacą nauczycieli bywa różnie, wszystko zależy od naboru ... jeśli będzie to już 3 umowa) nie podpisze ze mną umowy na czas nieokreślony, zawsze będę podpisywać ją na czas określony. Ja już nic z tego nie rozumiem. Za studia podyplomowe...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=59


Temat: Kodeks Pracy
Rozdział I zostawiłem bo się zagapiłem a miałem to wykasować, pierwotny wzór posiadał również rozdział II. Wprowadziłem poprawki które pani sugerowała. Wytłuściłem naniesione zmiany. Kodeks Pracy Postanowienia Ogólne Art.1 Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art.2 Zgodnie z kodeksem pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie: 1. Umowy o pracę 2. Mianowania 3. Powołania 4. Wyboru Powołanie czy mianowanie najczęściej spotykane jest w instytucjach rządowych. Stosunek pracy na podstawie mianowania powstaje m.in. z nauczycielami akademickimi, sędziami, posłami i innymi pracownikami państwowymi, którzy otrzymali posadę w wyniku rozporządzenia prezydenckiego. Art.3 W praktyce najczęściej można spotkać się z zatrudnieniem w formie umowy o pracę. Możemy wyróżnić następujące rodzaje umów o pracę: 1. Umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, 2. Umowę o pracę zawartą na czas określony 3. Umowę o pracę zawartą czas wykonania określonej pracy, 4. Umowę o pracę zawartą na okres próbny. 4a. Umowę o pracę zawartą na okres próbny może trwać nie dłużej niż 2 tygodnie realne. Art.4 Umowę o pracę można rozwiązać w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez jedną z stron lub: 1. za porozumieniem stron 2. po upływie terminu, na który została podpisana umowa 3. w momencie wykonania przez pracownika określonego zadania (umowa na czas wykonania określonej pracy) 4. w wyniku śmierci pracodawcy lub pracownika 5. dyscyplinarne (związane z złamaniem art.4 niniejszej ustawy) 6. z upływem 2 tygodni nieobecności pracownika w pracy, np. z powodu aresztowania Art.5 Pracodawcą może zostać każda osoba będąca obywatelem Republiki Wirtualnego Świata 1. Pracodawca reklamujący swoją pracę musi podać rodzaj umowy o pracę oraz czas pracy 2. Jeżeli jest to praca na czas określony musi podać datę rozpoczęcia i datę zakończenia danej pracy. 3. Na okres próbny, podać należy długość przewidywanego okresu próbnego jednak nie dłuższy niż przewiduje to Art.3 pkt.4a, a następnie umieścić w ogłoszeniu ciągłość formy/rodzaju kolejnej umowy lub podać ją po sprawdzeniu kwalifikacji danego pracownika. Pracodawca musi podać wysokość zarobków przyszłemu kandydatowi na proponowane stanowisko lub za daną usługę. 4. Wynagrodzenie wypłacane jest w terminie ustalonym między stronami lub jednorazowo jak w przypadku umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Art.6 Kodeks pracy stanowi, że każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu nie można zabronić wykonywania wybranej przez siebie pracy, z wyjątkiem kilku przypadków przewidzianych w ustawie. 1. Zakaz wykonywania określonej pracy Zakaz wykonywania oznaczonej pracy może wynikać tylko z ustawy. Chodzi tu o ... należy się pracownikowi po przepracowaniu minimum 2 tygodni realnych udokumentowanych umową lub kilkoma umowami o pracę. Wymiar urlopu po przepracowaniu 2 tygodni realnych to 5 dni. W okresie urlopu nie można pracownikowi wypowiedzieć umowy o pracę. Urlop jest płatny w wysokości 80% dziennego wynagrodzenia. W przypadku gdy pracodawca ustalił wynagrodzenie jednorazowe jak w przypadku umowy na czas wykonania określonej pracy, suma ta dzieli się na ilość dni. Obowiązek ten spada na pracodawcę. Art.8 Organem rozstrzygającym wszelkie spory na linii pracodawca- pracownik jest Sąd Krajowy pełniący w takim przypadku rolę Sądu Pracy. Art.6. Ustawa...
Źródło: an.wirtualny-swiat.com/viewtopic.php?t=6393


Temat: Umowa agencyjna?
ZACYTUJĘ CIEKAWY ARTYKUŁ : Data publikacji: 16-08-2005 r. Jak prawidłowo zatrudnić pracownika na umowę cywilnoprawną. Podstawową i najczęściej spotykaną podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę. Tę funkcję mogą również spełniać umowy cywilnoprawne. Z punktu widzenia przedsiębiorcy zatrudnienie np. na podstawie umowy zlecenia z jednej strony wiąże się z oszczędnościami, ale z drugiej z utratą sprawowania kierownictwa nad wykonywaniem usługi. W praktyce często dochodzi do sytuacji, że strony formalnie zawierają umowę cywilnoprawną, lecz związują się w ten sposób (często nie wiedząc o tym) stosunkiem pracy. Umowa zlecenia, agencyjna czy o dzieło? Najczęściej spotykane cywilnoprawne formy zatrudnienia to umowa zlecenia (umowa o świadczenie usług) lub umowa agencyjna. W obrocie nieco rzadziej stosuje się w tym celu umowę o dzieło. W przeciwieństwie do wcześniej wymienionych jest ona bowiem tzw. umową rezultatu - celem stron jest osiągnięcie konkretnego, uzgodnionego efektu. Jednak niepodważalną zaletą umowy o dzieło jest, że w przeciwieństwie do umowy zlecenia i agencyjnej, przyjmujący zamówienie co do zasady nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Ponieważ spośród wymienionych rodzajów umów najczęściej stosowana jest umowa o świadczenie usług (często mylona lub niepoprawnie nazywana umową zlecenia), dalsze uwagi poświęcimy właśnie temu kontraktowi. Jaka to umowa? Choć powszechnie uważa się, że umowę o pracę można zastąpić umową zlecenia, to tak naprawdę oba te kontrakty różnią się od siebie zasadniczo. Podczas gdy w umowie zlecenia zadaniem przyjmującego zlecenie jest wykonanie określonej czynności (tu: usługi), to przy umowie o pracę pracownik jest zobowiązany do określonej pracy w warunkach wskazanych przez pracodawcę i to w dodatku pod jego kierownictwem. Art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Art. 22 § 1 Kodeksu pracy Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Przedsiębiorca decydujący się na dokonanie zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia musi pamiętać, że nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w art. 22 § 1 K.p. W przypadku zawarcia takiej umowy, powstałe na jej podstawie zatrudnienie będzie traktowane jako zatrudnienie na podstawie stosunku pracy i to bez względu na to, jaką nazwę ma umowa. W przypadku gdy umowa ma równocześnie cechy charakterystyczne dla wykonywania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i umowy o świadczenie usług, to przy ocenie, jaki rodzaj stosunku prawnego wiąże strony, ... ich osobiście. Z przepisów o umowie zlecenia nie wynika jednak, aby zleceniobiorca przy wykonywaniu czynności podlegał nadzorowi i kierownictwu zleceniodawcy (które to elementy są charakterystyczne dla stosunku pracy). Zleceniodawca może co ... jest w stanie podporządkować zleceniobiorcę dyscyplinie pracowniczej na wzór stosunku pracy. W związku z tym sprzeczne z istotą umowy zlecenia jest wymaganie stawiennictwa w określonych godzinach, podpisywanie listy obecności, nie wspominając już np. o udzielaniu urlopów. Samodzielność zleceniodawcy w wykonywaniu umowy wyraża się również w tym, że sam decyduje o metodzie wykonywania umówionej czynności. Wprawdzie w umowie zlecenia mogą być zawarte wskazówki ... zleceniodawca nie może na wzór pracodawcy nakazać zleceniobiorcy podjęcie kolejnych czynności bez dodatkowego wynagrodzenia. Zalety umowy zlecenia Ważnym atutem umowy zlecenia jest uprawnienie zleceniodawcy do jej wypowiedzenia w każdym czasie. W przeciwieństwie do umowy o pracę nie jest więc konieczne stosowanie okresów wypowiedzenia. Należy jednak pamiętać, że po wypowiedzeniu umowy zleceniodawca powinien uiścić odpowiednią część umówionego wynagrodzenia oraz zwrócić zleceniobiorcy poniesione przez niego wydatki w celu należytego wykonania zlecenia. Jeśli wypowiedzenie zostało dokonane bez ważnego powodu, zleceniodawca może również narazić się na poniesienie odpowiedzialności odszkodowawczej. Dzięki umowie zlecenia możemy również ograniczyć ekonomiczne i prawne ryzyko, jakie wiąże się z działalnością zatrudnionego. W ramach stosunku pracy zasadą jest, że pracodawca nie może żądać od pracownika odszkodowania przewyższającego jego trzymiesięczne wynagrodzenie. Takiego ograniczenia nie ma w przypadku umowy cywilnoprawnej. W razie powstania szkody, zleceniodawca będzie więc mógł dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości. Zamiast zlecenia umowa o pracę - będzie bezpieczniej Zalety umowy o świadczenie usług (zlecenia) skłaniają przedsiębiorców do ucieczki od zawierania umów o pracę. Niestety, wiele firm pod przykrywką umów cywilnoprawnych faktycznie zatrudnia osoby w warunkach odpowiadających stosunkowi pracy. Liczne wyroki sądowe na ten temat pokazują, że taka praktyka nie popłaca. Warto wspomnieć o wielu przypadkach pracowników, którzy po rozwiązaniu umowy zlecenia, wystawili swym zleceniodawcom (a faktycznym pracodawcom) swoisty rachunek za cały czas trwania umowy. Domagając się przed sądem ustalenia, że byli związani z firmami stosunkiem pracy, dochodzili zapłaty odpraw, wynagrodzenia za nadgodziny, ekwiwalentów urlopowych i innych świadczeń. O tym, czy w danym przypadku mamy do czynienia z realizowaniem umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej, decyduje nie tylko samo brzmienie wiążącej strony umowy, lecz przede wszystkim to, jak faktycznie kształtują się stosunki pomiędzy nimi. Jeżeli wykonywanie umowy o świadczenie usług odbywa się wedle starych przyzwyczajeń na wzór umowy o pracę ani nazwa umowy, ani też jej treść nie uchronią nas przed regulacjami Kodeksu pracy.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=1888