High school musical

Temat: Akta osobowe
i) orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi, j) umowę o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawania w stosunku pracy, ja) (13) wnioski pracownika dotyczące ustalenia ... jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144 Kodeksu pracy), jb) (14) wniosek pracownika o poinformowanie właściwego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy oraz kopię informacji w ... z ustaniem zatrudnienia, w tym: a) oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę, aa) (16) dotyczące żądania wydania świadectwa pracy (art. 97 § 11 Kodeksu pracy) oraz związane z niewypłaceniem pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 171 § 3 Kodeksu pracy), b) kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy, c) potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (art. ... wzory pism dotyczących oświadczeń pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, wypowiedzeniu warunków umowy o pracę oraz rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia stanowią załączniki nr 3-6 do rozporządzenia. W mojej ocenie...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1651Temat: Wspólny komunikat związków zawodowych
... wobec funkcjonariuszy celnych, którzy w czasie trwania protestu skorzystali z urlopu na żądanie. Będą natomiast wyciągane wnioski w stosunku do tych przedstawicieli kadry kierowniczej, którzy będąc zobowiązanymi do zabezpieczenia ciągłości pracy...
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=2816