High school musical

Temat: Przerejestrowanie samochodu ile ?
" />blachy trzeba zmienić info ze strony wydziału komunikacji w e-gu, w Twoim powinno być podobnie: ">RODZAJ USŁUGI Stała rejestracja pojazdu używanego, dotychczas zarejestrowanego poza Elblągiem ............................................................................................................................................................ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW Wydział ... 7:30- 16:30 ............................................................................................................................................................ WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ● wniosek (podanie) - załącznik nr 1, ● dokument własności (faktura, umowa itp.), ● dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu, ● dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu, ● karta pojazdu - jeśli była wydana, ● polisa ubezpieczenia OC (do wglądu), ● dowód osobisty lub dowody osobiste współwłaścicieli. ............................................................................................................................................................ OPŁATY SKARBOWE Brak ............................................................................................................................................................ OPŁATY INNE ● pozwolenie czasowe - 12 zł, ... I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Niezwłocznie. Wydanie pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych pojazdu i decyzji administracyjnej. Wydanie dowodu rejestracyjnego i decyzji administracyjnej w ciągu 30 dni od dnia wydania pozwolenia czasowego. ............................................................................................................................................................ TRYB ... sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322) ● § 1 załącznik 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. - w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968.) .............................................................................................................................................................. DODATKOWE INFORMACJE ● Właściciel zgłaszający pojazd do rejestracji powinien posiadać dwa komplety dokumentów - oryginały oraz czytelne kserokopie. ● W przypadku, kiedy pojazd jest własnością więcej niż jednego właściciela (stanowi współwłasność) przy rejestracji wymagana jest obecność tylko jednego współwłaściciela wraz z dowodami osobistymi pozostałych współwłaścicieli. ● Pojazd stanowiący własność osoby nieletniej rejestruje jeden z rodziców lub prawny opiekun. ● W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (jeżeli była wydana) jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. ● Jeśli badanie techniczne pojazdu zamieszczone w dowodzie rejestracyjnym straciło swoją ważność, do wniosku o rejestrację pojazdu należy dołączyć zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu dopuszczającym pojazd do ruchu. ● W przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu zamiast dowodu rejestracyjnego dołącza się decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
Źródło: forum.prawojazdy.com.pl/viewtopic.php?t=12758Temat: Przerejestrowanie samochodu ile ?
" />odnośnie czasowej rejestracji znowu podeprę się stroną swojego WK ">RODZAJ USŁUGI Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela ............................................................................................................................................................ WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ● wniosek (podanie) - załącznik nr 1, ● dokument własności (faktura, umowa itp.), ● dowód rejestracyjny pojazdu, ● tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium RP, ● karta pojazdu, jeżeli była wydana, ● dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego, ● dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP, jeżeli pojazd osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, ● zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy potwierdzające uiszczenie podatku VAT lub brak obowiązku uiszczenia podatku VAT, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, ● tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego wszystkich dokumentów sporządzonych nie w języku polskim, ● dowód osobisty ... - 108,5 zł Rejestracja czasowa w celu przeprowadzenia badania technicznego oraz przeprowadzenia pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP - 58,50 zł ............................................................................................................................................................ TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Niezwłocznie. Wydanie pozwolenia czasowego i tymczasowych tablic rejestracyjnych pojazdu. ............................................................................................................................................................ TRYB ODWOŁAWCZY Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. .............................................................................................................................................................. PODSTAWA PRAWNA ... rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. - w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322) ● § 2 załącznik 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. - w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968.) .............................................................................................................................................................. DODATKOWE INFORMACJE ● Czasowej rejestracji na wniosek właściciela dokonuje się w celu umożliwienia: - wywozu pojazdu za granicę, - przeprowadzenia pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP, - przejazdu pojazdu związanego z koniecznością jego badania technicznego lub naprawy. ● Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu. ● Po upływie terminu czasowej rejestracji, pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał z wyjątkiem przypadku wywiezienia pojazdu za granicę. ● Właściciel zgłaszający pojazd do rejestracji powinien posiadać dwa komplety dokumentów - oryginały oraz czytelne kserokopie. ● W przypadku, kiedy pojazd jest własnością więcej niż jednego właściciela (stanowi współwłasność) przy rejestracji wymagana jest obecność tylko jednego współwłaściciela wraz z dowodami osobistymi pozostałych współwłaścicieli. ● Pojazd stanowiący własność osoby nieletniej rejestruje jeden z rodziców...
Źródło: forum.prawojazdy.com.pl/viewtopic.php?t=12758