High school musical

Temat: Wzory odwołań od decyzji mianowania na stopień służbowy na podst. art.223 ustawy o SC
Sąd pracy   Nie rozumiem tego pędu do sądu pracy. Nasz stosunek służby określony jest aktem administracyjnym (decyzją ) więc właściwą drogą jest postępowanie odwoławcze i potem sądy administracyjne. Sąd pracy rozstrzyga ... sądów pracy, o czym przekonają się wszyscy co taki pozew złożą. No, ale to ich wybór, życzę szczęścia. Dzięki za wzory odwołań. Przydałaby się jeszcze akcja zz w sprawie braku restrykcji w stosunku do osób składających odwołania. Może jakaś akcja propagandowa w mediach, że niezadowoleni celnicy składają odwołania, ale istnieje obawa o działaniach odwetowych? Pamiętajcie, że odwołania składamy imiennie i łatwo nas będzie za to potem sekować. Oczywiście ja złożę swoje odwołanie bo mam do tego uzasadnione podstawy, ale ja jestem celnikiem z ponad 20-letnim stażem. A co mają powiedzieć młodzi?
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=5674Temat: Egzamin na apl. adwokacką - ODWOŁANIE
informacjami na ten temat, (tak jak to było z umieszczeniem na stronie internetowej wzoru odwołania od uchwały komisji egzaminacyjnej), Bardzo prosze o bliższe informacje na ten temat w imieniu wszystkich odwołujących się od decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości, Pozdrawiam, Angela Jako osoba, która chce zostać adwokatem/radcą prawnym zadajesz pytania hmmm, nie na miejscu... Wypadałoby się zapoznać z art. 45 i nast. ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a w szczególności z art. 46 i art. 57. Generalnie z całą ustawą... :rolleyes:
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=75781


Temat: Pochopne wyrejestrowanie samochodu po kradzieży
Dziękuje serdecznie za poradę prawną. Ja w swoich wcześniejszych postach i kontaktach z Urzędem Komunikacji wskazywałem na poszczególne artykuły Kodeksu Postępowania Administracyjnego wskazane powyżej, jednak urzędnicy nadal utrzymywali i utrzymują swoją wersję. Moje odwołanie zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego po terminie określonym w art.133 kpa (przesłano je w 14 dniu a nie w 7 po złożeniu odwołania). Urząd Komunikacji w piśmie przesłanym do SKO powołuje sie na inną ustawę pozwólcie że zacytuję ..." Tutejsza delegatura nie może unieważnić w/w decyzji, ponieważ decyzja została wydana zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 20 ... wniesienia odwołania. Przeglądając dalej ustawy i rozporządzenia natrafiłem na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.09.2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2003r. Nr 192 poz. 1878) W rozdziale 2 Rejestracja pojazdów znalazłem § 2.2 Przy rejestracji i wyrejestrowywaniu pojazdów organ rejestrujący stosuje przepisu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Uważam że wszystko jest zawarte w tym oto powyższym zapisie. Jeżeli eprawnicy.pl przyznają mi rację pisząc: "Zatem w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym organ administracyjny nie mógł wykonać decyzji przed upływem terminu do wniesienia od decyzji odwołania, a w związku z tym organ odwoławczy najprawdopodobniej uchyli będącą przedmiotem odwołania decyzję". Kto z urzędników powinien ponieść konsekwencje za wykonanie decyzji przed upływem terminu do wniesienia odwołania i czy w ogóle ktoś poniesie konsekwencję Jeśli SKO uchyli decyzję to kto zrekompensuje mi czas niemożności użytkowania swojego samochodu i czy usłyszę magiczne słowo "Przepraszam". [ Dodano: Wto...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=18783


Temat: licencje
decyzji w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji. 3.Posiadanie licencji na uprawianie warcabów stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, prowadzonym przez PZWarc. lub przez inne podmioty, którym stosowne uprawnienia zostały przekazane. 4.Licencje ... w drodze decyzji. 4.Licencja jest odpłatna, w wysokości corocznie określanej przez zarząd i nie przekraczającej kosztów jej przyznania. Par.3 1.Zawodnik ubiegający się o przyznanie licencji skład wniosek będący załącznikiem Nr 1 ... w formie karty plastikowej lub papierowej, której wzór określa zał. Nr 2. 2.W przypadku pozbawienia na czas określony, zniszczenia lub zagubienia licencji oraz zmiany danych znajdujących się na licencji, ponowne przyznanie ... pozbawienia licencji wiążą się wszczęciem postępowania dyscyplinarnego , decyzja o pozbawieniu licencji może być wydana dopiero po zakończeniu tego postępowania 4.PZWarc prowadzi ewidencję decyzji o odmowie przyznania i o pozbawieniu licencji. Par.7 1.W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji od decyzji PZWarc przysługuje odwołanie ( skarga ) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 2.Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2007 r.
Źródło: szachowe.pl/viewtopic.php?t=232


Temat: Pomoc w zakresie dozywiania
wydanej przez Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej przysluguje prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego za posrednictwem wlasciwej filii lub dzialu Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwolanie nie podlega oplatom. Pomocy udziela: Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej Karitas - pieczywo,itd...
Źródło: lobuziak.pl/forum/showthread.php?t=491


Temat: Wzór odwołania od decyzji coafającej posiadczenie bezpieczeń
Prezes Rady Ministrów ul. ……………………….. ……………………………. Za pośrednictwem: Dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. ……………………………… ……………………………………… ODWOŁANIE od DECYZJI O COFNIĘCIU POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA Niniejszym, zachowując przepisany 14 dniowy termin, zgodnie z pouczeniem zawartym w zaskarżonej decyzji, zaskarżam decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa w części dotyczącej cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dotyczącym tajemnicy służbowej, to jest informacji o klauzulach: „poufne” ... zaskarżonej decyzji w części dotyczącej cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dopuszczenia do tajemnicy służbowej i umorzenie postępowania w tym zakresie. 2. względnie uchylenie zaskarżonej decyzji w w/w części i przekazanie sprawy ... publicznego. Taką osobą jest odwołujący się, który nie kwestionuje decyzji w tym zakresie. Rozumując argumentum a contrario, co jest konsekwencją przyjęcia wykładni literalnej cytowanego przepisu, należy zauważyć, iż cytowany przepis zabrania ... jednak jedynie z uzasadnienia zaskarżonej decyzji, cofnięcie odwołującemu się poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie tajemnicy służbowej (informacje oznaczone klauzulami: „poufne” i „zastrzeżone”). Poglądu tego nie zmienia i nie może zmienić art. 33 ... nie zaś odwrotnie, jak przyjmuje organ I instancji, sugerując jedynie w uzasadnieniu, iż zaskarżoną decyzją cofa się także poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie tajemnicy służbowej. Przyjęcie poglądu przeciwnego stanowi niczym nie uzasadnioną nadinterpretację cytowanego przepisu. Decyzja w zaskarżonym zakresie zatem narusza cytowane przepisy i podlega uchyleniu w tym zakresie, zaś postępowanie w tym zakresie umorzeniu. Odnośnie zarzutu ad.2: Organ I instancji w rozstrzygnięciu zaskarżonej decyzji, cofnął w sposób wyraźny, albowiem słusznie tylko do tego był uprawniony, poświadczenie bezpieczeństwa odwołującemu się do tajemnicy państwowej (informacji oznaczonej klauzulą „tajne”), zaś w uzasadnieniu, co jest swoistym wybiegiem, gdyż rozszerza rozstrzygnięcie , cofnął także poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie tajemnicy służbowej (informacji oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”. Powyższe jest kwalifikowaną wadą prawną decyzji, co wielokrotnie podkreślał Naczelny Sąd Administracyjny, bowiem powoduje sprzeczność rozstrzygnięcia decyzji z jej uzasadnieniem. Podobnie NSA w wyroku z dnia 10 lutego 1981 roku S.A. 910/80, ONSA z. 1, poz. 7 oraz doktryna – J. Zimmermann „Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie” Warszawa 1981, str. 97 – 128. W niniejszym stanie sprawy, odwołanie w świetle przepisów przytoczonych na wstępie jest słuszne i uzasadnione. Odwołujący się .................................................................. (XXXXXXXXXXXX) Potrzebne informacje...
Źródło: polska.mil.pl/forum/viewtopic.php?t=3653